Penghormatan dan Kecintaan Umar Terhadap Keluarga Nabi (Bagian 2-Habis)

Oleh:

|

Kategori:

 (Arrahmah.id) Perselisihan antara ‘Abbas dan ‘Ali Terkait Harta Rasulullah dari Bani an-Nudayr

Malik bin Aus berkata: “Ketika saya sedang duduk dengan keluarga saya sebelum tengah hari, seorang utusan datang kepada saya dari ‘Umar bin Khattab, dan berkata, ‘Datanglah menghadap Amirul Mukminin.’ Jadi saya pergi bersamanya menghadap ‘Umar, dan menemukannya duduk di tempat tidur kosong, tanpa kasur, bersandar pada bantal kulit. Saya menyapanya dengan salam dan duduk, dan dia berkata, ‘Wahai Malik, beberapa keluarga dari orang-orangmu telah datang kepada kami dan saya telah memerintahkan agar sebagian harta dibagikan kepada mereka. Ambillah dan bagilah di antara mereka.’ Saya berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, apakah Anda menyuruh orang lain untuk melakukan itu.’ Dia berkata, ‘Ambillah (dan lakukan itu).’ Sementara aku sedang duduk bersamanya, penjaga pintunya Yarfa’ mendatanginya dan berkata, ‘Maukah Anda memberikan izin kepada ‘Utsman, ‘Abdurrahman bin ‘Auf, Az-Zubayr dan Sa’ad bin Abi Waqqas untuk masuk?’ Dia berkata, ‘Ya.’ Jadi dia membiarkan mereka masuk, dan mereka masuk dan duduk. Kemudian Yarfa’ duduk sebentar, lalu dia berkata, ‘Maukah kamu membiarkan ‘Ali dan ‘Abbas masuk?’ Dia berkata, ‘Ya.’ Jadi dia membiarkan mereka masuk, dan mereka masuk, memberi salam lalu duduk.

“‘Abbas berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara aku dan yang ini.’ Mereka berselisih tentang harta rampasan Bani an-Nudayr yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya shallallahu ‘alayhi wa sallam. ‘Utsman dan para sahabatnya, berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, putuskan antara mereka dan memberi mereka istirahat dari satu sama lain.’ ‘Umar berkata, ‘Tunggu sebentar. Saya bertanya kepada Anda demi Allah, dengan izin-Nya langit dan bumi ada, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam mengatakan, ‘Kami tidak dapat mewarisi dari apa yang kami yang tertinggal adalah sedekah’, dan Rasulullah mengacu pada dirinya sendiri?’ Kelompok itu berkata, ‘Dia memang mengatakan itu.’ Kemudian ‘Umar menoleh ke ‘Ali dan ‘Abbas dan bertanya, ‘Saya bertanya kepada Anda demi Allah, apakah Anda tahu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam mengatakan itu?’ Mereka berkata, ‘Dia memang mengatakan itu.’ ‘Umar berkata, ‘Aku akan memberitahumu lebih banyak tentang masalah ini. Allah menjadikan sesuatu yang istimewa dalam harta rampasan ini yang tidak Dia berikan kepada orang lain.’

Kemudian dia membacakan, “Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.” [TQS. Al-Hasyr 59:6]

Dan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata bahwa dia tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri dan menahannya dari kalian, melainkan dia memberikannya kepada kalian dan membagikannya di antara kalian, sampai hanya kekayaan ini yang tersisa. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam memberikan keluarganya apa yang mereka butuhkan selama setahun penuh dari harta ini, kemudian dia mengambil sisanya dan menaruhnya di baitul mal. Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam melakukan itu selama hidupnya. Saya bertanya kepada kalian demi Allah, apakah kalian tahu ini?’ Mereka berkata, ‘Ya.’ Lalu dia berkata kepada ‘Ali dan ‘Abbas, ‘Aku bertanya kepadamu demi Allah, apakah kamu tahu ini?’ Mereka berkata, ‘Ya.’ ‘Umar berkata, ‘Kemudian Allah mengambil jiwa Nabi-Nya shallallahu ‘alayhi wa sallam, dan Abu Bakar berkata, ‘Aku adalah penerus Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam.’ Demi Allah, Abu Bakar mengambilnya dan menggunakannya dengan cara yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, dan Allah tahu bahwa dia jujur ​​dan tulus, dan berusaha melakukan hal yang benar.

Kemudian Allah mengambil jiwa Abu Bakar, dan aku adalah penerus Abu Bakar. Aku menjalankan dua tahun masa pemerintahan dan menggunakan harta tersebut sebagaimana yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam dan Abu Bakar telah dan Allah mengetahui bahwa aku jujur ​​dan tulus, dan berusaha melakukan hal yang benar.

Dan sekarang kalian telah datang kepadaku dan berbicara kepadaku. ‘Abbas, meminta bagian dari putra saudara laki-lakinya, dan yang ini (maksudnya ‘Ali) telah datang kepadaku meminta bagian untuk istrinya, dari ayahnya. Aku mengatakan kepada kalian berdua bahwa Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam berkata, ‘Harta ini tidak dapat diwariskan; yang kami tinggalkan adalah sedekah.’ 

‘Jika kalian mau, saya akan memberikannya kepada kalian berdua, dengan syarat kalian berjanji kepada Allah untuk menggunakannya seperti yang Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam lakukan dan seperti yang dilakukan Abu Bakar dan aku lakukan sejak awal pemerintahanku. Kalian berkata, ‘Berikan kepada kami atas dasar itu,’ jadi aku akan memberikannya kepada kalian. Aku bertanya kepada kalian demi Allah, bukankah aku memberikannya kepada mereka atas dasar itu?’ yang ‘Umar kepada kelompok yang pertama. Kelompok itu berkata, ‘Ya.’ Kemudian dia menoleh ke ‘Ali dan ‘Abbas dan berkata, ‘Aku bertanya padamu demi Allah, bukankah aku memberikannya padamu atas dasar itu?’ Mereka berkata, ‘Ya.’ Dia berkata, ‘Dan sekarang kalian mencari penilaian yang berbeda dariku? Jika kalian tidak mampumaka berikan kepadaku dan aku akan mengurusnya.’ ”

‘Umar Menghormati ‘Abbas dan Putranya ‘Abdullah

‘Umar menunjukkan kepada kaum muslimin kebajikan ‘Abbas bin ‘Abdul Muththalib, paman dari pihak ayah Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam, dan betapa dia menghormatinya dan menghormati hak-haknya, ketika dia berdoa memohon hujan berdasarkan saran ‘Abbas di tahun Ar-Ramadah.

Sebagai tanda cinta ‘Umar bin Khattab kepada sepupu Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam tersebut, dia biasa mengundang ‘Abdullah bin ‘Abbas radhiyallahu ‘anhu untuk menghadiri pertemuan para Sahabat senior, mereka yang hadir di Badr, meskipun mereka memiliki anak laki-laki yang seumuran dengannya, dan tidak ada orang lain yang memiliki hak istimewa ini selain ibnu ‘Abbas.

Bukhari meriwayatkan dengan isnad kembali ke Ibnu ‘Abbas bahwa dia berkata: “‘Umar biasa mengizinkanku berkumpul bersama orang-orang yang hadir di Badr, dan beberapa dari mereka bertanya, ‘Mengapa kamu memasukkan anak muda ini bersama kami, padahal kami memiliki anak laki-laki seperti dia?’ ‘Umar berkata, ‘Karena apa yang kamu ketahui tentang dia.’ Dia memanggil mereka suatu hari dan memanggilku bersama mereka, dan aku tidak berpikir bahwa dia mengundangku hari itu kecuali untuk menunjukkan kepada mereka pengetahuan yang aku miliki. ‘Umar bertanya kepada orang-orang yang hadir, apa arti dari firman Allah,Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, [TQS. An Nasr 110:1-2]?’

“Beberapa dari mereka berkata, ‘Kami tidak tahu,’ dan beberapa dari mereka tidak mengatakan apa-apa. Dia bertanya kepadaku, ‘Wahai putra ‘Abbas, apakah kamu mengatakan hal yang sama?’ Aku berkata tidak.’ Dia kemudian bertanya, ‘Lalu apa yang kamu katakan?’ Aku berkata, ‘Surah meramalkan kematian Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam. Allah mengatakan kepadanya bahwa ketika bantuan Allah datang dalam penaklukan Makkah, itu adalah tanda bahwa kematianmu sudah dekat, jadi bertasbihlah dengan puji-pujian Tuhanmu dan mohon ampunan-Nya, sesungguhnya Dialah Yang menerima tobat dan Yang mengampuni.’ ‘Umar berkata, ‘Begitulah yang saya pahami.’ ”

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa Al-Baghawi meriwayatkan dalam Mu’jam as-Sahabah melalui Zaid bin Aslam, bahwa Ibnu ‘Umar berkata:

“‘Umar biasa memanggil Ibnu ‘Abbas dan mendekatkannya padanya dan berkata, ‘Aku melihat Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam suatu hari memanggilmu dan mengusap kepalamu dan berkata,  Ya Allah, berilah kepahaman kepadanya dalam urusan agama dan ajarkanlah ia takwil (tafsir Alquran)’ Tindakan ‘Umar ini merupakan pengakuan atas kebaikan dan faqihnya pemahaman keislaman Ibnu ‘Abbas.”

Al-Hafidz Ibnu Katsir menyatakan bahwa: “‘Umar radhiyallahu ‘anhu sering berkata, ‘Alangkah bagusnya penafsir Al- Qur’an ‘Abdullah bin ‘Abbas.’ Dan ketika dia datang dia akan berkata, ‘Pria muda dari orang tua telah datang, orang yang bertanya dan yang mengerti.’ Ada banyak cinta dan kasih sayang timbal balik antara ‘Umar dan keluarga Rasulullah shallallahu ‘alayhi wa sallam.”

Dari ‘Umar ibn Al-Khattab – His Life & Times oleh Dr. ‘Ali Muhammad as-Salabi, vol. 1, hlm. 254-264, diterbitkan oleh International Islamic Publishing House, 2007

Komentar